» Regulamin

Regulamin

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem: www.sklepwnetrz.pl Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego Regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy ,,Radimar" Radosław Gierasimczyk a kupującym.
2. Sklep internetowy: „Sklep Wnętrz” działający pod adresem internetowym www.sklepwnetrz.pl, prowadzony jest przez Radosława Gierasimczyk prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: RADIMAR Radosław Gierasimczyk z siedzibą przy ul. Asnyka 9/9 w Gryfinie (kod pocztowy 74-101 Gryfino) NIP: 8581827922, REGON: 321530525. 
Sklep stacjonarny: ul.Piłsudskiego 98c/11a, 73-110 Stargard.
3. Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego: www.sklepwnetrz.pl 
4. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego www.sklepwnetrz.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
5. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
6. Warunkiem skorzystania z zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Kupujący akceptuje Regulamin w szczególności poprzez złożenie zamówienia. 
7. Kupujący staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.
8. Sklep internetowy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 za wyjątkiem dni wolnych od pracy.
9. Firma Radimar Radosław Gierasimczyk jest zwolniona z podatku Vat. Nie wystawiamy faktur typu Vat
 
§2 DEFINICJE   

1. Przez Kupującego należy rozumieć podmiot nabywający towary od RADIMAR za pośrednictwem Sklepu Internetowego: www.sklepwnetrz.pl. 
2. Konsu
menta należy rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym: www.sklepwnetrz.pl w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.  
3. Za dzień roboczy przyjmuje się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
§ 3 SKŁADANIE  ZAMÓWIENIA  

1. Jeżeli składającym zamówienie w Sklepie Internetowym jest Kupujący będący Konsumentem to niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio. W razie niezgodności treści Regulaminu z obowiązującymi przepisami regulującymi prawa konsumentów tj. w szczególności  z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, w miejsce zapisów Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego aktualnie prawa. 
2. Zamówienia można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie poprzez przycisk "Zamówienie". Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego na istniejący adres email Kupującego i potwierdzenia zamówienia przez Kupującego. .
3. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w szczególności w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 
§4 REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA 
1. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
- w przypadku płatności przelewem na konto (przedpłata) – od 1 do 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.
- w przypadku płatności za pobraniem - od 2 do 5 dni roboczych.

- w przypadku zamówienia realizowanego indywidualnie pod klienta (opis dostępności produktu-,,na zamówienie) czas przesyłki jest przedłużony maksymalnie do 14 dni. Dotyczy to również pościeli gładkich szytych na miarę.
- zamówienia łączone w jedną z różnych kategorii np. (fototapeta + pościel) termin realizacji przedłuża się do 7 dni roboczych.


2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
5. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności: 
- przelew na konto (przedpłata) - wysyłka towaru następuje po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto bankowe
- przelewy 24. - natychmiastowa wpłata na konto bankowe.
- pay-pal - natychmiastowa wpłata na konto bankowe

- odbiór osobisty - możliwy po wcześniejszym omówieniu warunków i terminu (wcześniejsza płatność przelewem).
6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
8. Zamówienia składane przez Kupujących do godziny 10:00 będą przekazywane do realizacji w tym samym dniu a składane po godzinie 10:00 w dniu następnym. 
9. O przekazaniu zamówienia do realizacji Kupujący zostanie poinformowany w trybie określonym w §4 ust.1 Regulaminu. W momencie przekazania zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy. 
10. RADIMAR zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, w których formularz zamówienia nie został wypełniony lub został nieprawidłowo wypełniony  lub takich, których wykonanie stało się niemożliwe wskutek zmiany cen lub niedostępności towarów.

11. RADIMAR zastrzega, iż może nastąpić brak dostępności określonego towaru. W takim przypadku kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i będzie mógł wówczas zadecydować czy zamówienie zostanie w całości anulowane czy też zrealizowane częściowo.  Firma Radimar prosi o wcześniejszy kontakt w sprawie produktu dostępnego ,,na zamówienie" w celu sprawdzenia dostępności danego produktu.

12. Produkty zakupione z kategorii obrazy dekoracyjne lub fototapety, będą dostarczane za pośrednictwem firmy przewozowej UPS


§5 ODBIÓR TOWARU  

1. Odbierając zamówiony towar Kupujący zobowiązany jest w obecności doręczyciela sprawdzić ogólny stan przesyłki, a w razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń przesyłki wykonać akty staranności w celu potwierdzenia tych uszkodzeń na piśmie w formie protokołu w celu umożliwienia RADIMAR Radosław Gierasimczyk dochodzenia roszczeń od doręczyciela.  W takim przypadku Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z RADIMAR Radosław Gierasimczyk. 
2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą potwierdzenia odbioru przesyłki.
3. Odbiór towaru dostępny jest w:
Gryfinie, Stargardzie (Centrum 2000-Sklep TAJM), Pyrzyce (sklep TAJM)

 

 

 
§6 PŁATNOŚCI 
1. www.sklepwnetrz.pl umożliwiają regulowanie płatności za zamówiony towar w formie przedpłaty na rachunek bankowy lub za pobraniem. 
2. Przedpłat na konto bankowe należy dokonywać na rachunek bankowy nr :

80 1140 2004 0000 3202 7692 5774

§7 REKLAMACJA 
1. Kupujący może składać reklamację w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach. 
2. Kupujący przesyła reklamację wraz z reklamowanym towarem oraz potwierdzeniem zakupu na adres: RADIMAR Radosław Gierasimczyk z siedzibą przy ul. Asnyka 9/9 w Gryfinie (kod pocztowy 74-101 Gryfino) NIP: 8581827922, REGON: 321530525. 
3. RADIMAR  zwraca Kupującemu koszty  uzasadnionych reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Towary wadliwe zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki z wadliwym towarem od Kupującego chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.  
5. RADIMAR nie odpowiada za różnice pomiędzy towarem w rzeczywistości a na zdjęciu, które wynikają z indywidualnych ustawień komputera Kupującego. Mowa tutaj o różnicach kolorów, proporcji, saturacji i innych podobnych parametrów, które mają wpływ na błędne postrzeganie oferowanego towaru przez Kupującego.
  
§8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA 
1. Na warunkach określonych ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Konsument  może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.  
2. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie. 
3. RADIMAR gwarantują Konsumentowi, który skorzysta z w/w prawa odstąpienia zwrot kwoty równej cenie towaru. 
4. Towary zwracane przez Kupującego powinny być nieuszkodzone i nie nosić śladów użycia. 
5. Towary o właściwościach określonych indywidualnie przez Konsumenta (np. wyroby szyte, haftowane itp.) nie podlegają zwrotom. 
6. Koszt odesłania towaru ponosi w całości Konsument.
 
§9 DANE OSOBOWE 
1. Poprzez złożenia zamówienia przez Kupującego  RADIMAR Radosław Gierasimczyk z siedzibą przy ul. Asnyka 9/9 w Gryfinie (kod pocztowy 74-101 Gryfino) NIP: 8581827922, REGON: 321530525.  uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Kupującego z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia chyba, że Kupujący wyrazi również zgodę w treści Formularza rejestracji na ich przetwarzanie dla celów marketingowych i promocyjnych. 
2. Kupujący dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. W razie chęci skorzystania z w/w uprawnień Kupujący może skontaktować się z RADIMAR mailowo na adres info@sklepwnetrz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 536288010

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.08.2014 r. i jest opublikowany na stronie www.sklepwnetrz.pl
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie przez ogłoszenie na stronie internetowej.
3. W przypadku zmian Regulaminu, każdy Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie  stosowną wiadomością wysłaną na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący zobowiązany jest do poinformowania RADIMAR drogą mailową o tym fakcie. Brak akceptacji nowego Regulaminu przez Kupującego, może skutkować usunięciem konta Kupującego. 
4. RADIMAR zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, usuwania oraz dodawania nowych towarów do asortymentu sklepu internetowego oraz przeprowadzania, odwoływania oraz zmian w akcjach promocyjnych.
5. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez:
- adres e-mail: info@sklepwnetrz.pl
- telefon: 536-288-010
- formularz kontaktowy na stronie sklepu.

Polityka Prywatności
Sklep internetowy: www.sklepwnetrz.pl

1. Czym są pliki cookies.
Ciasteczka ( angielskie „cookies”) to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na twoim komputerze. Pliki te pozwalają rozpoznać twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do twoich preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.


2. Z jakich rodzajów plików cookies korzystamy.
Cookies „sesyjne” – plikami tymczasowe, które pozostają na twoim urządzeniu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
Cookies „stałe” – pliki pozostają na twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do twoich preferencji, w momencie, gdy dokonujesz zakupów.


3. Do czego używamy plików cookies.
 Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pozyskane informacje pomagają nam budować statystyki dotyczące ilości nowych i stałych użytkowników oraz umożliwiają nam analizę odwiedzanych podstron. Dzięki tym informacjom nieustannie polepszamy nawigację po naszym sklepie oraz poprawiamy jakość oferowanych usług.


4. Usuwanie i wyłączanie plików cookies
Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).

Fototapety i obrazy na ścianę. Radimar


 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego "Kwalifikacje drogą do sukcesu" działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Przejdź do strony głównej